• Đào tạo STEM tại trường THCS Quỳnh Thiện - Nghệ An

    Ngày đăng: 03-09-2020 10:53:41 AM

    Ngày 23-24/08/2020. Nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Stem Damibot ( học cụ stem) có buổi làm việc đạo tạo tại trường THCS Quỳnh Thiện - Nghệ An

  •